Policy för hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj, 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), vilket bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Här förklarar vi vad Kulturföreningen Kontrast på Victoriateaterns integritetspolicy innebär, till exempel vilka personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har samt var du kan vända dig om du har frågor kring vår användning av dina personuppgifter.

Varifrån kommer de personuppgifter som Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern behandlar?
De personuppgifter vi samlar in och hanterar hämtas direkt från dig som biljettköpare via Kulturcentralen eller Tickster, eller från dig som besökare på plats, som medlem, artist eller via bokningsbolag. Presskontakter hämtas direkt från kontakt och via nyhetsmedia.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Kulturföreningen Kontrast?
De personuppgifter vi behandlar kan delas in i följande kategorier:
- Medlemsuppgifter (namn, telefon och e-postadress)
- Artister (namn, e-postadress, telefonnummer)
- Dokumentation av arrangemang (kan förekomma som fotografier, video- och ljudupptagning)
- Biljettköpare hos Kulturcentralen och Tickster, besökare och nyhetsbrevsprenumeranter (e-postadress)
- Flygelsponsorer (Namn, telefonnummer, e-postadress)
- Presskontakter (I de flesta fall endast e-postadress men ibland även namn, telefonnummer samt nyhetsmedia där hen arbetar)

Ändamål

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?
Alla personuppgifter som Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i föreningens verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av medlemsförteckning, distribution av nyhetsbrev, marknadsföring, bokning av hotell och andra former av kommunikation till dig som medlem eller artist.

Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål:
- Administration av medlemsförteckning och schemaläggning
- Administration av hotellbokning, resor samt kommunikation angående aktuellt arrangemang.
- Marknadsföring av Kulturföreningen Kontrasts på Victoriateaterns verksamhet

Vilka kan Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern dela dina personuppgifter med?
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part utom då det krävs för att genomföra ovanstående ändamål. Exempel på detta kan vara till personuppgiftsbiträdet Mailchimp vars tjänst vi använder för utskick av nyhetsbrev. Dokumentation av våra arrangemang kan komma att delas i våra marknadsföringskanaler. Namn på artister delas i marknadsföringssyfte i våra marknadsföringskanaler och vi kan även komma att dela artistuppgifter vid beställning av resor/hotell i de fall då detta är aktuellt. Om du vill få närmare information om de externa parter som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta info@victoria.se.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten.

I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under tiden för ditt medlemskap i Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern eller tills du avregistrera dig som prenumerant på nyhetsbrevet. Därutöver kan viss information sparas för ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för verksamheten.

Var behandlas dina personuppgifter?
Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern lagrar och hanterar personuppgifter i flera olika system, t ex i medlemsförteckning, i kontaktregister och artiklar på hemsidan, i register för att skicka nyhetsbrev, i fakturerings- och lönesystem samt i personalens e-postsystem och telefonkontakter. Kulturföreningen Kontrast lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige bortsett från när personuppgiftsbiträde har säte i annat land, detta kan gälla t.ex. resebyråer och Mailchimp (nyhetsbrevsleverantör).

Dina rättigheter

Rätten att bli informerad
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du som registrerad motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserad på Kulturföreningen Kontrast på Victoriateaterns berättigade intresse, kan du invända mot det genom att skriftligen meddela detta till info@victoria.se.

Rätten att få information korrigerad
Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta info@victoria.se.

Rätten att får dina uppgifter raderade
Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att Kulturföreningen Kontrast begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.